This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

📯 Nur Heute! Kostenloser Versand innerhalb DE & AT.

Privacybeleid

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Harald Wester
Uracherstr. 3
50739 Keulen
Duitsland
Shop@steelmonks.com

Dank u voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. TOEGANG TOT GEGEVENS EN HOSTING
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website oproept, slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO zwaarder wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

2. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTAFHANDELING, HET OPNEMEN VAN CONTACT EN HET OPENEN VAN EEN KLANTENREKENING
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons die vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenrekening opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om de overeenkomst te verwerken, uw contact te verwerken of de klantenrekening te openen en u de bestelling niet kunt voltooien en/of de rekening niet kunt openen of het contact niet kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren.
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst en de behandeling van uw aanvragen overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende delen van deze verklaring over gegevensbescherming. Na beëindiging van de afwikkeling van de overeenkomst of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen conform art. 6 (1) zin 1 lit. c DSGVO gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of via een functie die voor dit doel in de klantenaccount is voorzien.

3. GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP DE VERWERKING VAN OVERBRENGINGEN
Voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportdienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN VERZENDINGSDIENSTVERLENERS MET HET OOG OP KENNISGEVING VAN VERZENDING
Indien u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij uw telefoonnummer door aan de geselecteerde verzenddienstverlener conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of coördinatie van de levering.
Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Strasse 1
41460 Neuss
Duitsland

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

4. GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP DE AFWIKKELING VAN BETALINGEN
Voor de afwikkeling van betalingen in onze onlineshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR TRANSACTIEVERWERKING
Afhankelijk van de gekozen betaalwijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die in het kader van de orderverwerking voor ons werken, of aan de opdrachtgevende kredietinstellingen of aan de gekozen betaaldienstverlener, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient voor de uitvoering van het contract volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens zelf, bv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen hebt over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISERING VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN
In voorkomend geval verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

5. RECLAME PER E-MAIL
5.1 E-MAILNIEUWSBRIEF BIJ INSCHRIJVING
Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO.
Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe bestemde link in de nieuwsbrief.

Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 E-MAILNIEUWSBRIEF ZONDER REGISTRATIE EN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN
Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds uit ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij het adverteren van onze klanten, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze verklaring van gegevensbescherming beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de reclame-e-mail opgenomen link, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

5.3 VERZENDING VAN DE NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief kan ook worden verzonden door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

5.4 VERZENDEN VAN EVALUATIEVERZOEKEN PER E-MAIL
Indien u ons daarvoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), DSGVO, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u te vragen uw bestelling te beoordelen via het door ons gebruikte beoordelingssysteem. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in het ratingverzoek is opgenomen.

De ratingverzoeken kunnen ook door onze serviceprovider Trusted Shops worden verzonden in het kader van de verwerking namens ons. Trusted Shops maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops vindt u hier [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz]. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

6. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN
ALGEMENE INFORMATIE
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies).
Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belang bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Daarnaast gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), alsook voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, is te vinden in de volgende onderdelen van dit privacybeleid.

U kunt de cookie-instellingen voor uw browser vinden op de volgende links: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies].

Voor zover u overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO met het gebruik van de technologieën hebt ingestemd, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in het privacybeleid beschreven contactoptie.

7. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN
Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 Sentence 1 lit. a DSGVO, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derde aanbieders op onze website. Na beëindiging van het doel en het gebruik van de desbetreffende technologie door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Verdere informatie, onder meer over de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, is te vinden in de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 GEBRUIK VAN GOOGLE-DIENSTEN
Wij maken gebruik van de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake de gepastheid van de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen door de IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de respectieve technologie tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen is gesloten overeenkomstig artikel 26 DSGVO. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

GOOGLE ANALYTICS
Ten behoeve van de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. In principe wordt uw IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website hebben wij de instellingen voor het vrijgeven van gegevens voor "Google-producten en -diensten" geactiveerd. Hierdoor krijgt Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan het deze vervolgens gebruiken om de Google-diensten te verbeteren. Het delen van gegevens met Google in het kader van deze gegevensuitwisselingsinstellingen is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de voor de verwerking verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door Google.

GOOGLE ADS
Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website het zogenaamde Google Remarketing Cookie geplaatst, dat automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren.

Voor website-analyse en event tracking meten wij uw latere gebruiksgedrag via Google Ads Conversion Tracking indien u via een advertentie van Google Ads op onze website terecht bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen.

7.2 GEBRUIK VAN FACEBOOK-DIENSTEN
GEBRUIK VAN FACEBOOK PIXEL
Wij gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") technologieën die hieronder worden beschreven. De Facebook Pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. In het kader van de zogenaamde "extended data matching" wordt ook informatie die kan worden gebruikt om personen te identificeren (bv. namen, e-mailadressen en telefoonnummers), verzameld en in gehashte vorm opgeslagen voor matching-doeleinden. Daartoe wordt, wanneer u onze website bezoekt, automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel, die een pseudonieme CookieID gebruikt om uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en gebruiken om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.
De automatisch door Facebook-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake de gepastheid van de VS. Indien de overdracht van gegevens naar de VS onder onze verantwoordelijkheid valt, is onze samenwerking gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden in het privacybeleid van Facebook [https://de-de.facebook.com/policy.php].

FACEBOOK ANALYTICS
In het kader van Facebook Analytics worden op basis van de met de Facebook Pixel verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website statistieken opgesteld over de bezoekersactiviteit op onze website. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een overeenkomst inzake gegevensverwerking in opdracht van Facebook. Hun analyse dient de optimale presentatie en marketing van onze website.

FACEBOOK ADS
Via Facebook Ads maken wij reclame voor deze website op Facebook en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de respectieve reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders bepaald voor de individuele technologieën, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken overeenkomstig artikel 26 DSGVO. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook Ierland. De latere gegevensverwerking door Facebook Ierland valt hier niet onder.

Op basis van de via Facebook Pixel verzamelde statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website, exploiteren wij groepsgebaseerde reclame op Facebook via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen. In het kader van de uitgebreide matching van gegevens die plaatsvindt om de respectieve doelgroep te bepalen (zie hierboven), treedt Facebook op als onze verwerker.

Op basis van de door de Facebook Pixel ingestelde pseudonieme cookie-ID en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, exploiteren wij gepersonaliseerde reclame via Facebook Pixel remarketing.

Via Facebook Pixel Conversions meten wij uw latere gebruiksgedrag voor webanalytics en event tracking wanneer u via een advertentie van Facebook Ads op onze website terecht bent gekomen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake gegevensverwerking in opdracht van Facebook.

8. INTEGRATIE VAN DE "TRUSTED SHOPS"-TRUSTBADGE
De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven, alsmede om Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden nadat zij een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing door het mogelijk maken van veilig winkelen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content Delivery Network) in het kader van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabank voor de analyse van beveiligingsanomalieën. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch gewist.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na voltooiing van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich voor het gebruik ervan reeds hebt aangemeld. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Daartoe worden uit de bestelgegevens automatisch persoonsgegevens verzameld. Of u als koper al geregistreerd bent voor het gebruik van het product wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht door cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden ontcijferd, voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze doorslaggevende legitieme belangen en die van Trusted Shops met betrekking tot de bescherming van de koper in het kader van de specifieke bestelling en de evaluatie van transacties conform art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO. Meer details, waaronder het bezwaar, zijn te vinden in het hierboven gelinkte privacybeleid van Trusted Shops en in de Trustbadge.

9. SOCIALE MEDIA
9.1 SOCIALE PLUGINS VAN FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST
Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-link in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het desbetreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van uw browser. Daar kunt u bijvoorbeeld klikken op de knop "Vind ik leuk" of "Delen".

9.2 ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK, INSTAGRAM
Voor zover u de betreffende exploitant van sociale media conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online-presenties op de hierboven genoemde sociale media bezoekt, waaruit gebruiksprofielen met gebruikmaking van pseudoniemen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden gewoonlijk cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de desbetreffende exploitant van sociale media, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht u hierbij toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/]is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland") De automatisch door Facebook Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt over het algemeen verzonden naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit genomen voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Verdere informatie (informatie over Insights-gegevens) is hier te vinden [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland") De door Facebook Ireland automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake de gepastheid van de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram-fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Verdere informatie (informatie over Insights-gegevens) is hier te vinden [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

10. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

* Overeenkomstig Art. 15 DSGVO heeft u het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
* overeenkomstig Art. 16 DSGVO, het recht om onverwijld correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
* het recht, overeenkomstig artikel 17 van de GDPR, om te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij verdere verwerking * noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
* om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
* om redenen van openbaar belang; of
* noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;


* overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover * de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
* de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
* wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; of
* u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 DSGVO;


* overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;
* overeenkomstig art. 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, als u een gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum. Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.