Voorwaarden van de Dienst

Algemene voorwaarden (AV) en consumenteninformatie

Status: 06/2018

Algemene voorwaarden en consumenteninformatie in het kader van verkoopovereenkomsten die via de online shop tussen Harald Wester / Steelmonks - hierna "verkoper" - en de klant - hierna "klant" - worden gesloten.

§ 1 Toepassingsgebied en algemene informatie

Behoudens individuele regelingen en overeenkomsten die voorrang hebben op deze AV, zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing op de zakelijke relatie tussen de verkoper en de klant. Tenzij anders overeengekomen, wordt de opname van de eigen voorwaarden van de klant tegengesproken.

(2) De klant is een consument, voor zover hij de overeenkomst sluit voor doeleinden die noch in hoofdzaak commercieel zijn, noch zijn zelfstandige beroepsactiviteit betreffen. Een ondernemer is daarentegen elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het sluiten van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

Het contract is gesloten met:
Harald Wester / Steelmonks, Uracherstrasse 3, 50739 Keulen.

(2) De wezenlijke kenmerken van de goederen vloeien voort uit de respectieve door de verkoper gegeven beschrijving van de goederen.

(3) Alle aanbiedingen in de onlineshop van de verkoper zijn slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om de verkoper een dienovereenkomstig koopaanbod te doen. Zodra de verkoper de bestelling van de klant heeft ontvangen, krijgt de klant van de verkoper eerst een bevestiging van zijn bestelling, meestal per e-mail (orderbevestiging). De orderbevestiging houdt nog geen aanvaarding van de bestelling in. Na ontvangst van de bestelling van de klant zal de verkoper deze op korte termijn controleren en de klant binnen 2 werkdagen meedelen of hij de bestelling heeft aanvaard (orderbevestiging). Het bestelproces in de onlineshop van de verkoper werkt als volgt:
(4) De klant kan producten selecteren uit het assortiment van de verkoper en deze verzamelen in een zogenaamd winkelwagentje met behulp van de knop "Toevoegen aan winkelwagentje". Door op de knop "winkelwagen" te klikken, krijgt de klant een overzicht van de geselecteerde producten. Met de knop "Nu kopen" dient hij een bindend verzoek in om de goederen in de winkelwagen te kopen. Alvorens de bestelling te verzenden, kan de klant de ingevoerde bestelling en de ingevoerde gegevens op elk moment wijzigen en bekijken met behulp van de browserfuncties "Terug" en "Volgende", die als pijltjestoetsen worden weergegeven. De aanvraag kan slechts worden ingediend en verzonden indien de klant deze contractvoorwaarden heeft aanvaard door op de knop "AV aanvaarden" te klikken en ze aldus in zijn aanvraag heeft opgenomen. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met de functie "Afdrukken". De automatische ontvangstbevestiging documenteert enkel dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en houdt geen aanvaarding van de aanvraag in. Het contract komt pas tot stand wanneer de verkoper een verklaring van aanvaarding stuurt, die in een aparte e-mail wordt verzonden.

§ 3 Voorwerp van de overeenkomst, staat, levering, beschikbaarheid van de goederen

Voorwerp van de overeenkomst zijn de door de klant in het kader van de bestelling opgegeven en in de bestelling en/of orderbevestiging gespecificeerde goederen en diensten tegen de in de onlineshop vermelde eindprijzen. Fouten en vergissingen zijn voorbehouden, vooral met betrekking tot de beschikbaarheid van goederen.

(2) De kwaliteit van de bestelde goederen vloeit voort uit de productbeschrijvingen in de onlineshop. Afbeeldingen op de website geven de producten mogelijk slechts onnauwkeurig weer; met name kleuren kunnen om technische redenen aanzienlijk afwijken. Afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van het product. Technische gegevens, gewicht, afmetingen en prestatiebeschrijvingen worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar kunnen de gebruikelijke afwijkingen vertonen. De hier beschreven eigenschappen vormen geen gebreken aan de door de verkoper geleverde producten.

(3) Indien op het tijdstip van de bestelling van de klant geen exemplaren van het door de klant geselecteerde product beschikbaar zijn, stelt de verkoper de klant hiervan in de orderbevestiging in kennis. Indien het product permanent niet beschikbaar is, zal de verkoper geen verklaring van aanvaarding afleggen. In dit geval is er geen overeenkomst gesloten.

(4) Indien het door de klant in de bestelling gespecificeerde product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal de verkoper de klant hiervan ook onmiddellijk in de orderbevestiging op de hoogte brengen. In geval van een vertraging in de levering van meer dan twee weken heeft de klant het recht zich uit het contract terug te trekken. In dat geval heeft de verkoper ook het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. Hij zal alle reeds door de klant gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

§ 4 Levering, prijzen, verzendkosten

De levering aan de rederij vindt plaats 1 - 2 weken na ontvangst van het geld. De levertijd is nog eens 1-4 weken. De verkoper zal u zo nodig wijzen op afwijkende levertijden.

(2) Alle artikelprijzen zijn inclusief de wettelijke Duitse BTW. De vermelde prijzen zijn detailhandelsprijzen plus verzendkosten. De klant ontvangt een factuur waarop de BTW is vermeld.

§ 5 betaling

Betaling geschiedt vooraf. Bekijk al onze mogelijkheden onderaan de website.

§ 6 transportschade

Indien goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, wordt de klant verzocht deze fouten onmiddellijk te melden aan de bezorger en zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verkoper.

(2) Het niet indienen van een klacht of het niet in contact treden met ons heeft geen gevolgen voor de wettelijke garantierechten van de klant, maar helpt de verkoper om zijn eigen aanspraken tegenover de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

§ 7 Garantie voor materiaalfouten

De aanbieder is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ff BGB.

(2) Er bestaat alleen garantie voor de door de aanbieder geleverde goederen, indien dit uitdrukkelijk in de orderbevestiging van het desbetreffende artikel is vermeld.

(3) U kunt klachten en garantieclaims indienen op het in de provideridentificatie vermelde adres.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

§ 9 aansprakelijkheid

De wettelijke bepalingen zijn van toepassing.

§ 10 tekst van de overeenkomst

De tekst van het contract wordt opgeslagen op de interne systemen van de verkoper. De klant kan de algemene voorwaarden op elk moment raadplegen in zijn klantenrekening. De bestelgegevens worden per e-mail naar de klant gestuurd. Na het afronden van de bestelling zijn de bestelgegevens om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via het internet.

§ 11 slotbepalingen

De contracttaal is Duits.

(2) Op overeenkomsten tussen de verkoper en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten betreffende de internationale koop van roerende zaken. Deze rechtskeuze geldt alleen voor consumenten indien de bescherming die wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet aan de klant wordt ontnomen.

(3) Wanneer de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen de klant en de verkoper, de vestigingsplaats van de verkoper. Dit geldt ook wanneer de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft, of wanneer zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het tijdstip waarop de rechtsvordering wordt ingesteld.