Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Harald Wester, Uracherstr. 3, 50739 Keulen, Duitsland, Info@Steelmonks.com, telefoon: 0221630603790) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde model-annuleringsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Voor goederen die door hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden, bedragen deze kosten 15,99 EUR. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

* Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de produktie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk aan de persoonlijke behoeften van de consument zijn aangepast. Dit verwijst naar gepersonaliseerde borden en op maat gemaakte producten.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

- Aan Harald Wester, Uracherstr. 3, 50739 Keulen, Duitsland, Info@Steelmonks.com

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van het volgende
goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Afwijkende terugkeerkostenregeling voor Duitsland
Wij dragen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen indien de terugzending binnen Duitsland plaatsvindt.